Chủ đề tổng hợp

header ads

Các loại sổ sách theo hình thức nhật ký chung !

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

- Các loại sổ sách theo hình thức nhật ký chung cần in ra hàng tháng bao gồm :

+ Sổ nhật ký chung, 
+ Sổ cân đối số phát sinh.
+ Số cái chi tiết các tài khoản (từ 111, 112, .... đến 911)
+ Sổ quỹ tiền mặt,
+ Sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...
+ Sổ khấu hao tài sản cố định,
+ Sổ phân phổ chi phí.
+ Sổ nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm.
+ Phiếu thu – chi,
+ Phiếu nhập xuất
+ Bảng lương hàng tháng
+ Hợp đồng lao động.
+ Báo cáo thuê + Hóa đơn ban ra+ hóa đơn mua vào.
+ Chữ ký số khai báo thuế ( mã pin )
+ báo cáo tài chính năm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
𝕕𝕦𝕞𝕦𝕔𝕜𝕪𝕥𝕙𝕦𝕒𝕥𝕤𝕠.𝕓𝕝𝕠𝕘𝕤𝕡𝕠𝕥.𝕔𝕠𝕞