Chủ đề tổng hợp

header ads

Layout đơn giản sử dụng cho viết bài

1. Css : 

<style>
#mainbaiviet{
width: 600px;
padding: 0;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
#leftbaiviet{
width: 145px;
min-height: 400px;
border: 1px solid #CDCDCD;
float:left;
background-color: #004C00;
margin-bottom: 5px;
}
#contentbaiviet{
width: 440px;
min-height: 400px;
border: 1px solid #CDCDCD;
float:left;
margin-left: 5px;
margin-right: 5px;
margin-bottom: 5px;
}
#rightbaiviet{
width: 145px;
min-height: 400px;
border: 1px solid #CDCDCD;
float:right;
margin-bottom: 5px;
}
</style>


2. Thẻ Div : 

<div id="mainbaiviet">
<div id="head">
</div>
<div id="head-link">
</div>
<div id="leftbaiviet">
</div>
<div id="contentbaiviet">
</div>
<div id="rightbaiviet">
</div>
<div id="footer">
</div>
</div>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét