Chủ đề tổng hợp

header ads

Code dịch tiếng Việt trang blogspot thành tiếng Anh

<a class='trigger2' href='/' onclick='window.open(&apos;http://translate.google.com/translate?u=&apos;+encodeURIComponent(location.href)+&apos;&amp;amp;langpair=vi%7cen&amp;amp;hl=en&apos;); return false;' rel='nofollow' target='_blank' title='vietnamese'>Translate</a>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét