Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Ván Gỗ Cao Su / Gỗ Tràm Ghép Thanh

Một số đoạn code Macro trong Excel

Jesujuda
0
Application.UseSystemSeparators = False  ' Đổi dấu thập phân "." sang ","

Application.UseSystemSeparators = True   ' Đổi dấu thập phân "," sang "."

Selection.NumberFormat = "#,##0.0000_);(#,##0.0000)"  '4 Số thập phân

Selection.NumberFormat = "#,##0_);(#,##0)"   '0 Số thập phân

Range("D50:D200").Select  'Chọn vùng từ  D50:D200
Range("D200").Activate
Selection.NumberFormat = "#,##0.0000"   'Định dạng số 4 số tập phân cho vùng chọn
Selection.NumberFormat = "#,##0"   'Định dạng số 0 có chữ số thập phân


Application.ScreenUpdating = False  'Tat update màn hình
Application.DisplayAlerts = False     ' Tắt thông báo


-Đoạn code Sắp xếp  tăng dần vùng A3:E5 , Cột sắp xếp Cột E3:E5 :

    Range("A3:E5").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E3:E5"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
        .SetRange Range("A3:E5")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With

- Đoạn code trích lọc vùng A1:E5 :

    Range("A1:E5").Select
    Selection.AutoFilter- Đoạn code thông báo có điều kiện :

TraLoi = MsgBox("Ban co muon tao cot so luong 4 so thap phan " & "?", vbYesNoCancel)

If TraLoi = vbYes Then
'Tao cot D 4 so thap phan
Range("D50:D200").Select
Selection.NumberFormat = "#,##0.0000"
MsgBox "Da tao cot 4 so thap phan "

End If

If TraLoi = vbNo Or TraLoi = vbCancel Then

'Tao cot D 4 so thap phan
Range("D50:D200").Select
Selection.NumberFormat = "#,##0_);(#,##0)"
MsgBox "Da tao cot 0 so thap phan "

End If

Ghi chú :

Ví dụng Khai báo biến :

Dim BangPhieuNhap As Worksheet     'Khai báo Sheet 
Set BangPhieuNhap = Sheets("BangPhieuNhap")  ' Gán Sheet cho biến


BangPhieuNhap.Unprotect  'Tắt bảo vệ sheet
BangPhieuNhap.protect       'Bật bảo vệ sheet

Ví dụ về hàm :

Sub sonhonhat()
Dim vungchon As Range
Set vungchon = Worksheets("sheet2").Range("a1:a5")
sonhonhat = Application.WorksheetFunction.Min(vungchon)

MsgBox "So nho nhat =" & sonhonhat

End Sub

- Hộp thông báo nhập liệu
nhapso = Application.InputBox(prompt:="so can nhap", Default:=nhapso, Type:=1)
MsgBox nhapso

- Một số hàm thường dùng :
sonhap = 4.4
MsgBox "Lay so nguyen " & Int(sonhap)
MsgBox "Lay tron " & Round(sonhap)


- Hàm dữ liệu :
IsArray(biến) 'Kiểm tra xem biến có phải là một mảng không
Isdate(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có phải dạng ngày tháng không
IsEmpty(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có rỗng không
Iserror(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có lỗi không
Isnumeric(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có phải là số không

cdate(biểu thức) 'Hàm chuyển đổi biểu thức sang dạng ngày tháng
Lcase(chuỗi) 'Hàm đổi thành chữ thường
Ucase(chuỗi) 'Hàm đổi thành chữ hoa
Left(chuỗi,độ dài) 'Hàm cắt chuỗi từ bên trái qua bên phải
len(chuỗi) 'đếm ký tự có trong chuỗi
Ltrim(chuỗi) 'cắt hết ký tự trắng bên trai chuỗi
mid(chuỗi,bắt đầu,số ký tự) 'cắt chuỗi từ vị trí bắt đầu số ký tự cắt bằng "số ký tự"

Dim chuoi
chuoi = FormatNumber("345", 5)
MsgBox chuoi

Dim chuoi
Randomize
chuoi = Rnd
MsgBox chuoi- Tự động thực hiện khi mở Excel  :
Sub auto_open()
On Error Resume Next
End Sub

- Tự động thực hiện khi đóng Excel :

Sub auto_CLOSE()
On Error Resume Next

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)
Sở hữu một thiết kế thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, mang trong mình một hiệu năng "cực khủng", chụp ảnh, quay phim chất lượng hàng đầu nhờ cụm 3 camera 50 MP. Thiết bị hoàn hảo dành cho dân làm việc văn phòng theo mô hình Workcation thích du lịch khám phá, làm Việc Từ Xa,... Thiết bị công nghệ số cực ngon dành cho TELEWORK, WFH, người làm nghề MMO, KOC / Streamer,...

Xem Giá Bán

Laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất. Thiết kế lai giữa laptop gaming và máy tính bảng sáng tạo, sang chảnh, trang bị công nghệ tân tiến nhất, chinh phục mọi giới hạn cùng với cấu hình vượt trội.

Xem Giá Bán