Chủ đề tổng hợp

header ads

Một số đoạn code Macro trong Excel

1 Phút Dành Cho Quảng Cáo

Application.UseSystemSeparators = False  ' Đổi dấu thập phân "." sang ","

Application.UseSystemSeparators = True   ' Đổi dấu thập phân "," sang "."

Selection.NumberFormat = "#,##0.0000_);(#,##0.0000)"  '4 Số thập phân

Selection.NumberFormat = "#,##0_);(#,##0)"   '0 Số thập phân

Range("D50:D200").Select  'Chọn vùng từ  D50:D200
Range("D200").Activate
Selection.NumberFormat = "#,##0.0000"   'Định dạng số 4 số tập phân cho vùng chọn
Selection.NumberFormat = "#,##0"   'Định dạng số 0 có chữ số thập phân


Application.ScreenUpdating = False  'Tat update màn hình
Application.DisplayAlerts = False     ' Tắt thông báo


-Đoạn code Sắp xếp  tăng dần vùng A3:E5 , Cột sắp xếp Cột E3:E5 :

    Range("A3:E5").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E3:E5"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
        .SetRange Range("A3:E5")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With

- Đoạn code trích lọc vùng A1:E5 :

    Range("A1:E5").Select
    Selection.AutoFilter- Đoạn code thông báo có điều kiện :

TraLoi = MsgBox("Ban co muon tao cot so luong 4 so thap phan " & "?", vbYesNoCancel)

If TraLoi = vbYes Then
'Tao cot D 4 so thap phan
Range("D50:D200").Select
Selection.NumberFormat = "#,##0.0000"
MsgBox "Da tao cot 4 so thap phan "

End If

If TraLoi = vbNo Or TraLoi = vbCancel Then

'Tao cot D 4 so thap phan
Range("D50:D200").Select
Selection.NumberFormat = "#,##0_);(#,##0)"
MsgBox "Da tao cot 0 so thap phan "

End If

Ghi chú :

Ví dụng Khai báo biến :

Dim BangPhieuNhap As Worksheet     'Khai báo Sheet 
Set BangPhieuNhap = Sheets("BangPhieuNhap")  ' Gán Sheet cho biến


BangPhieuNhap.Unprotect  'Tắt bảo vệ sheet
BangPhieuNhap.protect       'Bật bảo vệ sheet

Ví dụ về hàm :

Sub sonhonhat()
Dim vungchon As Range
Set vungchon = Worksheets("sheet2").Range("a1:a5")
sonhonhat = Application.WorksheetFunction.Min(vungchon)

MsgBox "So nho nhat =" & sonhonhat

End Sub

- Hộp thông báo nhập liệu
nhapso = Application.InputBox(prompt:="so can nhap", Default:=nhapso, Type:=1)
MsgBox nhapso

- Một số hàm thường dùng :
sonhap = 4.4
MsgBox "Lay so nguyen " & Int(sonhap)
MsgBox "Lay tron " & Round(sonhap)


- Hàm dữ liệu :
IsArray(biến) 'Kiểm tra xem biến có phải là một mảng không
Isdate(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có phải dạng ngày tháng không
IsEmpty(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có rỗng không
Iserror(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có lỗi không
Isnumeric(biểu thức) 'Kiểm tra xem biểu thức có phải là số không

cdate(biểu thức) 'Hàm chuyển đổi biểu thức sang dạng ngày tháng
Lcase(chuỗi) 'Hàm đổi thành chữ thường
Ucase(chuỗi) 'Hàm đổi thành chữ hoa
Left(chuỗi,độ dài) 'Hàm cắt chuỗi từ bên trái qua bên phải
len(chuỗi) 'đếm ký tự có trong chuỗi
Ltrim(chuỗi) 'cắt hết ký tự trắng bên trai chuỗi
mid(chuỗi,bắt đầu,số ký tự) 'cắt chuỗi từ vị trí bắt đầu số ký tự cắt bằng "số ký tự"

Dim chuoi
chuoi = FormatNumber("345", 5)
MsgBox chuoi

Dim chuoi
Randomize
chuoi = Rnd
MsgBox chuoi- Tự động thực hiện khi mở Excel  :
Sub auto_open()
On Error Resume Next
End Sub

- Tự động thực hiện khi đóng Excel :

Sub auto_CLOSE()
On Error Resume Next

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

An tâm mua sắm tại nhà - giao hàng tận nơi - chẳng lo về giá

Shop tại nhà
NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn