Chủ đề tổng hợp

header ads

Một số thuộc tính thường dùng trong VBA Excel

1. Đối tượng Range :

- Ví dụ thuộc tính value :
MsgBox Worksheets("sheet2").Range("a1").Value
Worksheets("sheet2").Range("a2:c3").Value = 123 

- Ví dụ thuộc tính text :
MsgBox Worksheets("sheet2").Range("a1").text

- Ví dụ thuộc tính count :
MsgBox "vung ban chon co " & Selection.Columns.Count & "cot"

- Ví dụ thuộc tính Column :
MsgBox Sheets("sheet2").Range("f3").Column

- Ví dụ thuộc tính Row :
MsgBox Sheets("sheet2").Range("f3").Row


- Ví dụ thuộc tính Address :
MsgBox Range(Cells(1, 1), Cells(5, 5)).Address

- Ví dụ thuộc tính Formula :
 Range("c1").Formula = "=sum(a1:a5)"

- Ví dụ thuộc tính Font :
Range("a1").Font.Bold = True

- Ví dụ thuộc tính NumberFormat :
Columns("a:a").NumberFormat = "0.00%"

Đăng nhận xét

0 Nhận xét